Algemene Voorwaarden

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van BikerGadgets;

 • Klant: de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst; de eenmanszaak BikerGadgets, gevestigd en kantoorhoudende te (4105 LG) Culemborg aan de Rietveldseweg 14 B;

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en BikerGadgets die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij BikerGadgets koopt;

 • Product: een product dat op de Website aangeboden wordt door BikerGadgets;

 • Privacy Statement: de privacyverklaring van BikerGadgets, die te vinden is op de Website;

 • Website: de website van BikerGadgets, waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BikerGadgets op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. BikerGadgets kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. BikerGadgets wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door BikerGadgets nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

 3. BikerGadgets is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. BikerGadgets garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

 2. Tijdens het bestelproces is de Klant zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn bestelling verstrekt correct, volledig en actueel is.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden.

 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of BikerGadgets niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of BikerGadgets een nadere aanmaning stuurt.

 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door BikerGadgets gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 6. Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief. en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van  (persoons)gegevens aan BikerGadgets verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van BikerGadgets en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8. Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:23 0p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door BikerGadgets verstrekt en het geleverde product terug te sturen naar BikerGadgets. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.

 3. Ingeval van ontbinding zal BikerGadgets het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. BikerGadgets is gerechtigd de waardevermindering van het

  Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

 4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door BikerGadgets terugbetaald.

 5. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bikergadgets.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 9. Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal BikerGadgets kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van BikerGadgets het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van BikerGadgets gevergd kan worden, zal BikerGadgets het Product vervangen.

 2. Indien BikerGadgets niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. BikerGadgets zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.

 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. BikerGadgets is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

 2. Voor zover BikerGadgets aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11. Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.